کاج ها هم

به روشنی می نگرم
از روزن ديوار روزگاری که مرا
محبوس کرده

مسافر از جاده خاکی
زير باران
گذر کرد
فاصله ها را با خود می برد

می دانی پاييز امسال کاج ها هم برگ ريختند


تنها نگاهايی سرد و مرده
پراکنده بر
نيزارهای مرداب پشت يک زندان
و زمان يک زندانی
چوب خط هایش اند
روی ديوار سرد
می دانی
پاییز امسال کاج ها هم برگ ریختند
و زمان من چوب خط های درختان
روی دیوار سرد فصل

/ 0 نظر / 7 بازدید