دریا

دریای خزر این روزها به فاضلاب تبدیل شده . دیروز رفتیم شنا کنیم اما آب سیاه بود و بو میداد . بوی لجن میداد . بچه ها می گفتند بقه جاها هم همینطور است . تا مازندران همین وضع  است .

 

آن موقع ها می گفتند  قرار است تمام شهر های نزدیک دریای خزر قرار است دارای سیستم فاضلاب شهری شوند و حتی خبر رسیده بود که بودجه اش هم از خارج !!! ؟؟؟ رسیده است اما ما که همچنان فاضلاب شهری خود را به دریای خزر میریزیم . تازه زباله هسته ای هم آنموقع ها روسهای شوروی شایع بود در دریا ی خزر میریزند . هر روز هم کلی آدم به گمان این که شنا بلد هستند در دریا غرق می شوند .  

داوود:  این رژیم حقوقی دریای خزر هم که به ضرر ما شد میخواهم بگویم بهتر شد که به ضرر ما شد اینهمه آب کثیف و آلوده که ارزش ندارد این همه جنگل و کوه و مرتع و حیات وحش و میدان مشترک نفتی و گازی و نام خلیج فارس را که از دست دادیم رفت . این هم روش .زبان

/ 2 نظر / 10 بازدید
ریحانه

عزیزم . این ها مملکت رو مادر خواهرشون فرض کردن هی به این و اون بفرما میزنن!!