اگر يک بار <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

با مچ های شکسته ويکتور

با کتاب مقدس مرگ

يا شبدر بی برگی در دست

 _اگر يک بار به چشمانم بنگری _

 

با مچ های شکسته ويکتور

با تيرگی يک واژه

 خواستم از رنگ خدايانت

زادگاهی بپرسم

سر زمينی بجويم

اگريک بار فاصله ها را ببويي

زورقی که به دور دست گم شد

و خاک

عقيم گندم زار ها مي ماند

و طلسم خواهد شکست ؟

 

اگر يک بار رويای بهاری ديگر

رويشی ديگر

را ديده باشی

و خاک

عقيم گندم زار ها نماند

و طلسم خواهد شکست

 

/ 0 نظر / 6 بازدید