يک قرص
دو قرص
صد قرص
کافيست برای انتهای نفسهايت

فنجان
سر کشيدن
يک چای سرد
و راحتی عميق
و راحتی عميق....

ولی دوباره اندوه رويای شيشه را
در هم شکست