سنگ روی آب رقصيد
تپ
تپ
تپ

و در عمق گم شد
مثل سياه اندوه


برای خوابيدن
زياد سرد نيست
اما برای نوشتن
انگشت ها يخ زده اند