آرام می خوابم

زيرا

چشم هايم را ميبندم

و

نخواهم ديد

نامه هايت را به رودخانه می سپارم و

سرزمينم را

به دشنام و فريب