مرا جامه نپنداريد من آبم

مرا ابی مپنداريد

من بخار گشتم

من نور می شوم     در کوچه های دانشگاه

                           در پهنای ديود

                           به وسعت ترانزيستور

مرا جامه مپنداريد

                  من فوتون ميشوم