می توان مجزوب رنگی اشيا بود

می توان چون کودکی

آرام در بستر سادگی

خوابيد

تا هيچ....

 نديد