همشه چيزی که فرهنگ را می سازد فرهنگ از ساختن آن عاجز می ماند...!