شش جریب و چهار زرع چه قدر میشود ؟ ما که نفهمیدیم اما هر چه بود داوود می گوید خیلی میشود . البته بعد چند لحظه میگوید این که پولی نیست . عینک . ما  بعد این که دما ر از روزگار ابلیموی عمو جعفر در میاوریم و همه اش را در چایی خالی میکنیم ( خب تابستان است دیگر و خدای نکرده گرمازده میشویم ) به این نتیجه مهم میرسیم که با ١٠٠ میلیون تومان خیلی کارها میشود کرد . اما اگر زمینها اصلاحات ارضی شده باشند چی ..؟ ناراحتداوود میگوید   " پدرشونو در میارم . همشونو میندازم بیرون " اما بعد میگوید با داس به جانمان می افتند . راست هم میگوید . مگر میشود دهاتی را از زمینش بیرون کرد اصلا خدا را هم خوش نمی اید از این ارباب بازی ها . بابا ارباب .شیطان ما که عمری خانوادگی در کارمندی زندگی کرده ایم و عادت به ماهانه حقوق گرفتن بابا مامان داریم پول به این بزرگی ان هم یک هویی از اسمان امده خیلی مزه میکند . داوود از الان سفارش ٢٠۶ البالویی یا مشکی هم داده

پی نوشت : قرار بود یک ارثی به ما برسد که فعلا نرسیده و شاید هم نرسد .